Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij XTwój koszyk jest pusty

Finanse samorządu terytorialnego

Autorzy:
Redakcja naukowa: Vladimir Babcak, Ewa Jasiuk, Gerard Paweł Maj
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
Rok wydania:
2012
ISBN:
978-83-62491-24-7
Ilość stron:
498

Monografia „Finanse samorządu terytorialnego" pod redakcją Vladimira Babčaka, Ewy Jasiuk, Gerarda Pawła Maja, składa się z dwóch części, z których pierwsza dotyczy finansów samorządu terytorialnego w Polsce, a druga finansów samorządu terytorialnego Słowacji.

Na pozytywną ocenę zasługuje już sama konstrukcja przedstawionej do recenzji pozycji. Przedstawienie zagadnień polskich i słowackich w zakresie finansów samorządu terytorialnego w jednej monografii wskazywać może na możliwość współdziałania organów administracji tych państw w zakresie podejmowanych działań, jak również wymianę doświadczeń, co stanowi istotny aspekt w dobie umiędzynarodowienia działań administracji, które jest następstwem procesów globalizacyjnych we współczesnym świecie.


Z recenzji dr hab. prof. WSEI Katarzyny Popik -- Chorąży


SPIS TREŚCI


CZĘŚĆ I

FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

Rozdział 1

Emil Antoniszyn, Anna Szczepańska Instrumenty finansowe i ich zastosowanie w działalności jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 2

Tomasz Dorożyński Samorząd terytorialny a gospodarka regionalna i lokalna. Przykład województwa łódzkiego

Rozdział 3

Andrzej Krysiak Przychodowe obligacje komunalne jako forma finansowania zadłużenia samorządów w Polsce

Rozdział 4

Andrzej Bałandynowicz System probacji w Polsce propozycją sprawiedliwego karania i organizowania finansów komunalnych

Rozdział 5

Krzysztof Chochowski, Anna Chochowska Samorządowy zakład budżetowy jako jednostka sektora finansów publicznych

Rozdział 6

Grażyna Drewniak Gospodarka budżetowa gminy

Rozdział 7

Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska Kup Pan psa, czyli kilka uwag na temat fiskalnych aspektów posiadania psa w kontekście dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 8

Agnieszka Parkitna, Małgorzata Florczak-Strama Ocena efektywności inwestycji publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o dostępne metody oceny inwestycji

Rozdział 9

Aleksandra Włodarczyk Problem zadłużenia lokalnego w Polsce

Rozdział 10

Błażej Prus Fundusze poręczeń kredytowych jako instrument realizacji pomocy publicznej kierowanej do sektora MSP na przykładzie Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. Z o. o. w Złotoryi

Rozdział 11

Kamil Sikora, Anna Wąsowska Nadzorcze i kontrolne uprawnienia Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 12

Jarosław Skorwider Źródła finansowania a potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział 13

Alina Walenia Znaczenie transferów z budżetu państwa w realizacji ustawowych zadań przez samorządy gmin Podkarpacia

Rozdział 14

Wojciech Sońta Wpływ kryzysu finansowego na dochody i wydatki samorządu terytorialnego

Rozdział 15

Andrzej Filipowicz Zmiany w ustawie o finansach publicznych a struktura administracji

Rozdział 16

Andrzej Gołębiewski Lokalna polityka społeczna wobec problemów dziecka osieroconego

Rozdział 17

Alina Walenia Budżet zadaniowy w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego

Rozdział 18

Lech Jańczuk Zakres samorządności samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej

Rozdział 19

Bogusław Przywora Najwyższa Izba Kontroli jako organ kontroli państwowej. Wybrane zagadnienia konstytucyjno-prawneCZĘŚĆ II

FINANSE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SŁOWACJI

Rozdział 1

Anna Kicová, Miroslav Štrkolec Vzájomné finančno-právne vzt'ahy jednotiek územnej samosprávy/ Wzajemne relacje finansowe pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział 2

Vladimir Babčák Príjmy obcí a miest z daní a poplatkov verzus finančno-ekonomická samostatnost' územnej samosprávy/ Dochód gmin z podatków i opłat a niezależność finansowa i ekonomiczna lokalnych samorządów

Rozdział 3

Eva Balážová Implementácia programového rozpočtovania v miestnej samospráve v SR/ Wdrażanie programu budżetowania na podstawie samorządu lokalnego w Słowacji

Rozdział 4

Juraj Tej Fiškálna decentralizácia a jej vplyv na samosprávne jednotky/ Finansowa decentralizacja i jej wpływ na jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 5

Ján Husár Hospodárske aktivity obci, miest a vyšších územných celkoy v Slovenskej Republike/ Aktywność ekonomiczna gmin, miast i województw w Republice Słowackiej

Rozdział 6

Tibor Seman Financovanie obcí pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania/ Finansowanie gmin w ramach zadań zleconych z zakresu administracji publicznej na podstawie przepisów prawa budowlanego
Cena: 59,00 zł
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyrights © 2011 WSH. Wykonanie sklepu: gqim.com